top of page

2019 NGMC WINNERS

GRAND PRIZE WINNER

Chaewon Min - flute

PIANO CATEGORY
 

1st PLACE 
Rachel Shin

Ryan Shin

James Yoon

Joyce Wu

Daniel Wu

2nd PLACE

Clara Eom

Clare Hwang

Sashmika Veliveli

Jihae Jun

Yale Yeo

Josie Chong

Danny Mitchell

3rd PLACE

Ken Xu

Casey Yoon

Finley Chong

Victoria Sun

Suah Yeo

Grace Ko

Eunhae Jun

Naveen Ramamurthy

Yolanda Li

STRINGS CATEGORY

1st PLACE 

Rebecca Kim - violin

Lauren Kim - cello

Gracie Yoon - violin

2nd PLACE

Nathan Choi - cello

3rd PLACE

Joseph Kim - celloWINDS/BRASS CATEGORY
 

1st PLACE 

Marie Yoon - flute

Grace Yu - flute

Chaewon Min - flute

PIANO CHAMBER CATEGORY

1st PLACE 

Claire Ahn & Claire Sim

Naveen Ramamurthy & Anne Wang

Sherry Chen & Danny Mitchell

2nd PLACE

David Chang & Tyce Lee-Tung

Anne Wang & Isadora Liu

Sherry Chen & Ahan Patani

Yolanda Li & Kylie Gong

Yolanda Li & Naveen Ramamurthy

3rd PLACE 

John Cao & Ken Xu

Liwen Tran & Stefanie Wang

Anne Wang & Kylie Gong

OTHER CHAMBER CATEGORY

1st PLACE 

Caleb Son, Kyle Bae & Abigail Lee  - cello/cello/cello

2nd PLACE

Garam Kim & Haram Kim - viola/cello

bottom of page