2021 METROPOLITAN MUSIC FESTIVAL WINNERS

CLASSICAL

PIANO SOLO CATEGORY

Best Performers:     

 • Angie Zhu (Student of San Qing Lu Bennaman)     

 • Felix, Xu (Student of Margarita Gramaticova)     

 • Ryan Shin (Student of JeongEun Park Kang)     

 • Matthew Chang (Student of Kuei-I Wu)     

 • Claire Deng (Student of San-Qing Lu-Bennaman)  

 • Nicole Papenfuss (Student of Silva Blazquez)    

 

Grade K-1

PAI Group:

    Henry Wu                      1

    Sophia Chung              2

    Elody Chen                   3

    Luna Liu                     HM        

    Shaheer, Khurram     HM    

 

PBI Group:

    Ellie Chen                     1

    Grace, Zhou                 2    

    Gina Chuai                   3    

    Hairong Zhang         HM    

    

Grade 2-3 

PCI Group:

    Ashley Lee                     1

    DeRon Zhang               2

    Asher Youn                    3        

    Yirui Allison               HM    

    Bella Li                      HM    

 

PDI Group:

    Angie Zhu                     1

    Yuxin Jia                        2 

    Belinda Zhu                  3        

    Avery Li                     HM        

    Abby Jang                HM    

 

PEI Group:

    Caroline Li                     1

    Ethan Yao                      2

    Minka Wu                      3    

    Camellia Wu              HM    

    Frances Hu                HM    

 

PFI Group:

    Anne Tang                     1

    Roy Kwak                       2        

    Joseph Chen                 3    

    Joanne, Choi             HM    

    Ted Oh                       HM    

 

PGI Group:

    Charlene Bolan             1

    Callie Hu                       2        

    Madison Hu                  3    

    Lynn Kim                   HM    

    Eunice Lee                HM    

 

PHI Group:

    Chloe Cheng                  1    

    Olivia Haseley                2

    Aaron Pick                      3    

    Melissa Shen              HM    

    Chuanqian Gao         HM    

 

PII Group:

    Chloe Hu                         1

    Eileen Hong                    2

    Timothy Yang                  3        

    Nathan Nam               HM        

    Chloe Lu                     HM    

 

PJI Group:

    Winston Wang                1    

    Erin Kwon                        2    

    Malynda Nguyen            3    

    Anna Ruan                   HM    

 

Grade 4-5

PKI Group:

    Joshua Chen                   1

    Sarah Shen                      2    

    Bella In                             3        

    Richy Shi                      HM    

 

PLI Group:

    Ethan Cho                        1

    Hilo Hsin                          2    

    Hannah Hwang               3    

    Kaylee Gibson            HM    

    

PMI Group:

    Daniel Chung                   1

    Ethan Zhang (VA)             2

    Ethan Zhang (MD)            3        

    Joseph Yu                     HM    

 

PNI Group:

    Heidi Hu                            1

    Kevin Shen                        2

    Jolyn Niu                           3        

    Jessica Joung               HM    

    Aaron Eom                    HM    

 

POI Group:

    Ethan Zhao                      1

    Evan Suk                          2        

    Clara Eom                        3    

    Chloe S. Chun             HM    

    Bili Zhu                         HM     

 

PPI Group:

    Ethan Chen                      1    

    Michael Ahn                     2    

    Daniel Zou                    HM    

    Leo, Chen                     HM    

    Georgia Thompson     HM    

 

PQI Group:

    Andrew Lin                      1    

    Claire, Wang                   2    

    Terry, Sheiko                   3    

    Yiran Xu                       HM    

    Sophie Ji                     HM    

 

PRI Group:

    Erin Kwak                          1

    Anika Long                       2

    Angela Zhang                  3

    Hooman, Moghimi      HM    

    Isabelle Wang              HM    

 

PSI Group:

    Ella Wan                           1

    George Sun                     2    

    Avery Haseley                  3    

    Danielle Bolan             HM    

    Elisha Kang                  HM    

 

PTI Group:

    Ian Kim                              1

    Jenny Wang                     2        

    Lucas Cho                        3    

    Benjamin Wang            HM    

    Hope Sun                      HM

    

PUI Group:

    Rachel Wu                         1

    Christina Hou                    2    

    Nathan Kim                       3    

    Jude, Bruce                   HM        

    Chaemin Kim                HM    

 

Grade 6-7 

PVI Group:

    Adeline Middleton             1    

    Jingyi Mao                          2    

    Lawrence Kim                     3

    Vincent Q Thai                HM

    Jaxton Lee                       HM    

 

PWI Group:

    Anna Zhou                          1    

    Kenneth Liu                        2  

    Sophia (Lulu) Wang           2 

    Nathan Park                    HM    

    Jaime Moon                    HM    

    Aaron Hwang                  HM    

 

PXI Group:

    Emery Que                         1

    Eileen Zhuge                      2

    Zoey Lee                             3    

    Faith Sun                         HM    

    Kyle Li                              HM        

    Andrew Nguyen             HM    

 

PYI Group:

    Anna Cho                           2

    Tony Yoon                          3

    Christopher Ren                3        

    Daren Feng                   HM    

    Sophia Wang                HM    

 

PZI Group:

    *Felix, Xu                            1    

    Madison Chung                2

    Elizabeth Morato              3

    Caroline Fu                    HM    

    Aiden Lu                        HM    

 

Grade 8-9 

PAII Group:

    *Ryan Shin                          1

    Cameron Merrill                 2

    Kyler Lee                             3            

    Abigail Cho                    HM    

 

PBII Group:

    Rhema Du                           1    

    Serene Zhu                         2    

    Raymond J Cheng             3    

    Sanchali Banerjee          HM

 

PCII Group:    

    Chenchang Zhang            1    

    Ethan Tran                         2    

    Sophie Li                        HM    

    Amber Chang                HM    

    

PDII Group:

    Gabrielle Pham                    1

    Zicheng (Edward) Wang     2

    Lumina Zhang                  HM        

    Hannah Choi                    HM    

    Michael Zhou                   HM

    

PEII Group:

    *Matthew Chang               1    

    Rayna Kim                          2    

    Irene Park                           3    

    Morgan Li                       HM    

    Zabrina Lee                    HM    

PFII Group:

    Dylan Schenker                 1

    Yunyi Ling                          2        

    Collin Park                         3        

    Jiaying Ying                   HM    

    Angelika Tzioumis        HM    

 

Grade 10-12 

PGII Group:

    Sarah Cho                             1

    Maximilian Meer                  2    

    Naveen Ramamurthy           3    

    Isadora Liu                        HM    

    Ariel Yang                         HM    

 

PHII Group:

    Madeline Xu                          1    

    Jonathan Park                       2    

    Karen Yhim                            3    

    Kathleen Wang                 HM

 

PIII Group:    

    *Claire Deng                          1

    Kenneth Duong                     2    

    Ethan, Schenker                     3        

    Rebecca Fan                      HM    

    Anastasia Leonidov           HM    

 

PJII Group:

    *Nicole Papenfuss                 1

    Susie Park                               2            

    Samuel Gwon                         3    

    Christopher Pishvaian        HM        

    Helen Zhang                       HM    

    

 

 

Piano Chamber Category

 

Best Performer:    

 • Rayna Kim & Ian Kim (Student of Mihyang Joo)        

 

Grade 1-4 

    Ted Oh & Nathan Nam                1

    Clara Eom & Bella In                    2    

    

Grade 5-8 

    *Rayna Kim & Ian Kim                   1    

    Sophia Wang & Sophia Wang     2    

 

Grade 9-12 

    Ellin Kwak & Gyurin Kim                1    

    Kenneth Duong & Ethan Tran       2    

    Irene Kim & Julie Kim                    3    

 

Solo String Category

Best Performer:     

 • Yixuan Li, Violin (Student of Lya Stern)  

 • Cynthia Ma, Violin (Student of Olga Khroulevitch)  

 • Brandon Kim, Cello (Student of Miron Yampolsky)  

 • Kyle Ryu, Cello (Student of Kenneth Law)  

 

Grade 2-3 

    Aaron Chong                1    

    Ninghui Zhan                2    

 

Grade 4-5 

GROUP 1:

    Jules Amyot                   1

    Justin Kijun Lee             2

    Ella Wu                           3    

 

GROUP 2:

    Chloe Robertson            1

    Emma Hahn                    2    

    Jeremy Zhang                 3    

 

Grade 6-7 

GROUP 1:

    *Brandon Kim                    1

    Vivian Kim                          2    

    Samuel Ko                          3    

 

GROUP 2:

    *Yixuan Li                           1

    Joshua Gwon                     2    

    Erin Yi                                 3        

    Eunice Lee                      HM    

    Nignahao Zhan               HM        

    Andy Wu                          HM    

 

Grade 8-9 

GROUP 1:

    Ethan Hahn                         1

    Christopher Chow              2    

    Caleb Fan                            3        

    Calvin Lee                       HM    

    Jason Youm                    HM    

GROUP 2:

    Lina Seo                              1    

    Angelin Cho                       2    

 

GROUP 3:

    David Wang                        1    

    Daphne Wen                      2    

 

Grade 10-12 

GROUP 1:

    Noah Pan Stier                   1    

    Faith Zhang                        2

    Hana Lee                            3    

    Benjamin Choi                HM

 

GROUP 2:

    *Cynthia Ma                        1    

    Ian Lee                                 2

    Eujin Lee                              3

 

GROUP 3:    

    Matthew Kim                        1

    Alvin, Guo                             2    

 

GROUP 4:

    *Kyle Ryu                                1

    Mo-Fei Murphy Chuang       2

    Joshua Fan                             3    

 

Other Chamber Category

 

Grade 5-8 

    Madison Bae, Jaime Moon & Brandon Kim      1    

 

Grade 9-12 

    Annabel Lee, Aleesha Khurram & Kevin Shan   1

 

Solo Wind/Brass Category

 

Best Performer:  

 • Yunah Kwon, Oboe (Student of Katherine Needleman)

 

Grade 4-6 

    Lucas Cho                  1    

 

Grade 7-8 

    Tyler Jeong                1

    Diane Liu                   2        

    Daniel Cho                3        

    Cailyn Oh              HM    

 

Grade 9-10 

GROUP 1:

    Joseph Ahn              1    

    Michelle Pan             2    

    Hannah Park             3    

 

GROUP 2:

    Joanne Fan               1    

    Annie Jung               2    

    Rachel Yi                   3    

 

Grade 11-12 

 * Yunah Kwon               1

    Hyun June Cho         2

GOSPEL

Best Performer:  

 • Kyle Ryu, Cello (Student of Kenneth Law)   

 

Solo Piano Category

1st Place:

Ken Xu

Hope Sun

Faith Sun

 

2nd Place:

Natalene Dawood

Harold Lin

Victoria Sun

Anthony Ren

3rd Place:

Angela Ren

Rachel Wu    

Howard Ren

Honorable Mention:

 

Solo String Category

1st Place:

Calvin Lee (Cello)

*Kyle Ryu (Cello)

 

Piano Chamber Category

1st Place:

Hailey Kim & Tyler Kim    

Chloe S. Chun & Ethan Cho

 

2nd Place:

Ken Xu & Osborn Liu

Naveen Ramamurthy & Anthony Ren  

 

3rd Place:

Isadora Liu & Howard Ren

 

Honorable Mention:

Christopher Constancia & Ethan Sibulo